Ekonomik tedbir paketi yasalaştı: Fahiş fiyat artışına 100 bin TL, stokçuluk yapana 500 Bin ceza

Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik önlemleri içeren yasa teklifine eklenen sürpriz düzenlemeyle fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL’ye …

0 0

Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik önlemleri içeren yasa teklifine eklenen sürpriz düzenlemeyle fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL’ye, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL’ye kadar ceza kesilecek.

Bunun takibini oluşturulacak “Haksiz Fiyat Kıymetlendirme Kurulu” yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Umumî Kurul’da görüşülen “Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Tesirlerini Azaltılması’na Ait Kanun Teklifi”nde radikal değişiklikler yapıldı. Parakende Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler şöyle:

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal yahut hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa istikrarını ve özgür yarışması bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. 

CEZALAR KATLANDI

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal yahut hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Bugüne kadar 10 bin TL’ye kadar ceza uygulanıyordu.

 Stokçuluk yaparak tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Hala 50 bin TL’ye kadar ceza verilebiliyor. Cezaları tatbik salahiyeti Haksız Fiyat Kıymetlendirme Kurulu’nda olacak.

Yasaya nazaran, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Kaynak taşınmazlarına ait olarak kontrata istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenleri, müracaat kuralı aranmaksızın 3 ay vadeyle ertelemeye Muhit ve Şehircilik Bakanı yetkili olacak. Bu müddetler bitiminden itibaren Muhit ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Bu alacaklar, ertelenen vade ahir ertelenen mühlet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Turizm tesisi maksadıyla verilen müsaadeler hariç Orman Kanunu mucibince devlet ormanlarında gerçek ve hususî hukuk hukuksal bireyleri ismine verilen müsaadeler ile Orman Umum Müdüriyeti tarafından Devlet Tefviz Kanunu yeterince kiraya verilen mesire noktaları ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gereken bedeller müracaat kaidesi aranmaksızın 3 ay vadeyle ertelenecek. Bu vadeleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Bu alacaklar ertelenen vade ahir, ertelenen vade kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve nema uygulanmadan öğrenim edilecek. Ayrıyeten verilen olurların erteleme periyodu içerisinde tahakkuk eden birinci yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak taraf teslimi yapılabilecek.

Ulusal Parklar Kanununa tabi taraflarda yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gereken bedeller müracaat koşulu aranmaksızın 3 ay vadeyle ertelenecek. Bu mühletleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Bu alacaklar da ertelenen vade ahir, ertelenen vade kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin mülkiyetinde yahut tasarrufunda olan taşınmazlara ait olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin yahut fiyatların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili olacak. Bu vadeler, bitiminden itibaren Muhit ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Kelam konusu alacaklar ertelenen mühlet ahir, ertelenen müddet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve nema uygulanmadan öğrenim edilecek. Faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı periyoda ait olarak kira bedelleri öğrenim edilmeyecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme müddetleri, tüm çevre sigorta prim ödemelerinden, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenler 3 ay ertelenecek. Bu mühletler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek. Bunlar ertelenen vade ahir, ertelenen mühlet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve nema uygulanmadan öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunamayan işyerlerine ait su tüketimine bağlı alacakları, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenlerle sonlu olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilecek. Bu vadeler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilecek. Bu alacaklar ertelenen mühlet ahir, ertelenen mühlet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden müsaade yahut ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve hükmî şahıslara, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sonlu olacak halde, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık vadeyle hudutlu olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen periyoda tekabül eden ruhsat, müsaade, hat kirası borçlarını nemasız olarak 3 ay erteleyebilecek. Etraf ve Şehircilik Bakanı, bu müddetleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ruhsat, müsaade, hat kirası borçları ertelenen mühlet ahir, ertelenen müddet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık etraf arilik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunulamayan devirlere isabet eden kısmı alınmayacak.

SEYAHAT ACENTALARINDAN YILLIK AİDAT ALINMAYACAK

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun kapsamındaki kredi borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenlerle hudutlu olmak üzere, müracaat kuralı aranmaksızın 3 ay müddetle ertelenecek. Bu mühletler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Kelam konusu borçlar, ertelenen vade ahir, ertelenen müddet kadar aylık taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı, getiri yahut Yİ-ÜFE uygulanmadan öğrenim edilecek.

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu uyarınca yine yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ilişkin borç taksit ödemesi, nemasız olarak 2021 yılına ertelenecek. 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit meblağları da nemasız olarak birer yıl ertelenecek.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa nazaran düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

MÜHLET UZATIMI, IÇTIMA ERTELEME VE UZAKTAN ÇALIŞMA

Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde muteberlik müddeti dolacak olan lisansların muteberlik vadesi bir yıl uzatılıyor.

Denizde Can ve Mal Himaye Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11 Mart 2020 tarihi ile 31 Temmuz 2020 tarihi aralığında müddeti dolan yahut dolacak denize elverişlilik dokümanlarının vadesi 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılacak. Bu vadeyi, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak. Tıpkı kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek. Bu vadeyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak.

Dernekler Kanunu ve Türk Uygar Kanunu'na nazaran dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek umumî şura içtimaları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek. Bu müddet, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilecek. Ertelenen umum heyet içtimaları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacak. Mevcut organların hizmet, salahiyet ve sorumlulukları erteleme mühleti sonrasında yapılacak birinci umumî şuraya kadar devam edecek.

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki umumî şura içtimaları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek. Bu vade, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen umumî şura içtimaları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak. Mevcut organların vazife, salahiyet ve sorumlulukları erteleme mühleti sonrasında yapılacak birinci umumi konseye kadar devam edecek. 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Azık ve Yem Kanunu ile Ziraî Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki umumî heyet içtimaları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek. Bu mühlet, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen umumî şura içtimaları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak. Mevcut organların hizmet, salahiyet ve sorumlulukları erteleme müddeti sonrasında yapılacak birinci umum heyete kadar devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Umum Şurası, bir sonraki yıl Umumi Heyeti ile birlikte yapılacak.

Mahalli Yönetimler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna nazaran yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmayacak.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; Teknoloji Geliştirme Kesimleri Kanunu kapsamında nahiye hudutları içinde yürütülen faaliyetlerin nahiye dışında da yürütülmesine 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay müddetle sonlu olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından müsaade verilebilecek. Bu mühlet, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek. Müsaade verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecek.

Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Bağıt Kanununda bölge alan üye sayılarının tespiti, 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığına gönderilecek.

Sendikalar ve Toplu İş Kontratı Kanunu kapsamında düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay vadeyle, toplu iş mukavelesinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının tahlili ile grev ve lokavta ait süreçler durduruluyor. Cumhurbaşkanı, üç aylık vadeyi, bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kaynağın kişisel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa yahut kat karşılığı inşaat yaptırılması ve hudutlu tıpkı hak tesisi süreçleri ile devletin karar ve tasarrufu altındaki alanların kiraya verilmesi ve kullanma müsaadesi verilmesi ihaleleri 31 Temmuz 2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Muhit ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ilişkin teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecek. Bu müddet Muhit ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek.

İŞLETME DOKÜMANI DEVREDİLEBİLECEK

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle, işletme evrakı bir işletmeye mahsus olmak üzere hukukî bireylere verilecek. Bakanlıktan müsaade almak kaydıyla işletme evrakı acenta unvanından bağımsız olarak sair bir hukuksal kişiliğe devredilebilecek ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte karar tabir edecek. Devredilen işletme dokümanında konum alan acenta unvanı yahut iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacak. İşletme evrakını devreden hukukî kişiliğe 3 yıl içerisinde tekrar işletme dokümanı verilmeyecek. 

Devlete ilişkin üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sıhhat pratik ve araştırma merkezi üniteleri ile rektörlüklerine bağlı sıhhat hizmeti sunan enstitülerin döner kapital işletmesi ünitelerinden, borç karşılama yüzdeleri Kaynak ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek orantının altında kalanlara Kaynak ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde, Çevre Hizmetler Kanunu'nun ilgili kararları uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik kaidesinin üç ay müddetle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte iş akdi bulunmakla birlikte patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş mukavelesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan emekçilere, rastgele bir içtimaî güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yapılamayacak vadeyi geçmemek üzere, bu müddet içinde fiyatsız olurda bulundukları yahut işsiz kaldıkları mühlet kadar günlük 39,24 Türk Lirası nakdi fiyat desteği verilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç rastgele bir kesinti yapılamayacak.

Bir numara fıkra kapsamında fiyatsız müsaadeye ayrılarak nakdi fiyat desteğinden yararlanan personelin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona, bu formda çalıştırılan her emekçi ve çalıştırıldığı her ay için farklı münferit olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt minimum fiyat meblağında Içtimaî Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi fiyat desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni neması ile birlikte patrondan öğrenim edilecek.

Nakdi fiyat desteğinden yararlananlardan umum sıhhat sigortalısı yahut umumi sıhhat sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, umumi sıhhat sigortalısı sayılacak ve umum sıhhat sigortasına ait primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Kovid-19 sebebiyle patronların yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma müracaatları için, tutarlılık tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, patronların beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. Patronun yanlışlı haber ve evrak vermesi nedeniyle yapılan ziyade ve mekansız ödemeler, yasal getirisi ile birlikte patrondan öğrenim edilecek. 

Her türlü iş yahut hizmet kontratı, ahlak ve uygun niyet kurallarına uymayan haller dışında üç ay vadeyle patron tarafından feshedilemeyecek.

İş Kanunu'na eklenen süreksiz hususla bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş yahut hizmet mukavelesi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay mühletle ahlak ve güzel niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek.

Patron, 3 aylık mühlet içerisinde emekçiyi büsbütün yahut kısmen fiyatsız olura ayırabilecek. Bu kapsamda fiyatsız olura ayrılmak, personele makbul sebebe dayanarak mukaveleyi fesih hakkı vermeyecek.

İş akdini fesheden patron yahut patron vekiline, bağıdı feshedilen her emekçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt minimum fiyat fiyatında idari para cezası verilecek.

MÜCBİR SEBEPLE OLUŞAN GECİKMELERDE YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

Kamu Mali Idaresi ve Denetim Kanunu'nda yapılan değişikliğe nazaran sarsıntı, yangın, sel üzere doğal afetler, salgın hastalık, Kaynak ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin, rastgele bir nedenle çalışmaması üzere mücbir hallerde data, malumat ve evrakların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, koruması ve ibrazına ait yollar, Kaynak ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Bakanlık, mücbir sebep hallerinde bilişim sistemleri üzerinden yürütülen süreçlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme neması, gecikme artırımı ve ceza üzere yaptırımlar uygulamayacak.

Teklif, Kaçakçılıkla Savaş Kanunu'na da muvakkat unsur ekliyor. 30 Eylül 2020 tarihine kadar el konulan lakin şimdi tasfiyelik hale gelmemiş, bulaşıcı salgın illetle uğraşla direkt ilgili tıbbi cihaz ve materyaller, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, teneffüs cihazı, ağır bakım materyali, ilaç, aşı, birinci yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve materyallerin, el koyan yönetim yahut ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hakim yahut kovuşturma evresinde duruşmadan tahsisi talep edilebilecek.Söz konusu vade, Cumhurbaşkanınca 3 aya kadar uzatılabilecek.

Hakim yahut mahkemece tahsisi müsait bulunan eşyanın, soruşturma yahut kovuşturma ahir iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç bedelinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan meblağ, tahsis yapılan kurumca eşya sahibine ödenecek.

VARLIK ŞİRKETLERİNDE KAR BEHRESI DAĞITIMINA YÜZDE 25 HUDUDU

Türk Ticaret Kanunu'na eklenen süreksiz unsurla varlık şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net devir karının sırf yüzde 25'inin dağıtımına karar verilebilmesi öngörülüyor.

Geçmiş yıl karları ve bağımsız yedek akçeler, dağıtıma bahis edilemeyecek, umum şuraca idare heyetine kar hissesi avansı dağıtımı salahiyeti verilemeyecek. Devlet, vilayet şahsi yönetimi, belediye, köy ile gayrı kamu hukukî kimselerinin ve anaparasının yüzde 50'sinden ziyadesi kamuya ilişkin fonların, direkt yahut dolaylı olarak varlığının çoğunluğuna sahip olduğu şirketler hakkında bu karar uygulanmayacak. Bu müddetleri kısaltmaya yahut uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Umumi şuraca 2019 yılı hesap periyoduna ait kar hakkı dağıtımı kararı alınmış fakat şimdi behre sahiplerine ödeme yapılmamışsa yahut kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net devir karının yüzde 25'ini aşan kısma ait ödemeler de 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecek.

VARLIK FONU'NA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Varlık Fonu Idaresi Anonim Şirketinin Kurulması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle şirket yahut şirket tarafından kurulacak sair şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve fon bünyesinde kurulacak alt fonlarının murakabe raporlarının Cumhurbaşkanına sunum tarihi, haziran ayından eylüle alınıyor.

Türkiye Varlık Fonunun, şirketin, alt fonların ve şirketin kurduğu şirketlerin, gayrı şirketler üzerinde üçüncü insanlarla birlikte yahut tek başlarına denetimini sağlayacak süreçlerinde, süreçlerin tarafları, onların direkt ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı iştirakleri ile denetim sağlanan şirketlere de bu süreçlerle hudutlu olmak üzere, Anamal Piyasası Kanunu'nun 'Ortaklıkların kıymetli nitelikteki işlemleri' ve 'Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı' başlıklı husus kararları ile bu kapsamda yürürlüğe konulan ikincil mevzuat uygulanmayacak.

Türkiye Varlık Fonu, şirket ile alt fonlar ve şirketin kurduğu başka şirketler, tek başlarına yahut üçüncü şahıslarla birlikte doğrudan/dolaylı olarak bunlar lehine üzerinde hakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ait süreçlerle hudutlu olmak üzere bu süreçlerin taraflarına, onların direkt, dolaylı ortaklarına, iştirakleri ve bağlı iştiraklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 'Hakimiyetin hukuka alışılmamış kullanılması' başlıklı unsuru uygulanmayacak.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.