Varlık Fonu’nun ekonomiye desteğini de içeren tedbirler yasalaştı

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik …

0 0

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Umumî Şurasında kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan düzenlemeye, Umum Konseyde kabul edilen önergeyle, belediyelerin 3 ay ertelenen ödemelerine, Devlet Su İşleri Umumi Müdüriyetine yapılan yıllık taksit ödemeleri de eklendi.

Kanuna nazaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, kaynak taşınmazlarına ait olarak akde istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenleri, müracaat kuralı aranmaksızın 3 ay mühletle ertelemeye Etraf ve Şehircilik Bakanı yetkili olacak.

Bu müddetlerin bitiminden itibaren Muhit ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Bu alacaklar, ertelenen mühlet ahir ertelenen vade kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Turizm tesisi maksadıyla verilen müsaadeler hariç Orman Kanunu mucibince devlet ormanlarında gerçek ve kişisel hukuk hukukî insanları ismine verilen müsaadeler ile Orman Umumî Müdüriyeti tarafından Devlet Tefviz Kanunu yeterince kiraya verilen mesire alanları ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gereken bedeller müracaat koşulu aranmaksızın 3 ay vadeyle ertelenecek. 

Bu mühletleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Bu alacaklar ertelenen müddet ahir, ertelenen mühlet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve nema uygulanmadan öğrenim edilecek. Ayrıyeten verilen olurların erteleme devri içinde tahakkuk eden birinci yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak nokta teslimi yapılabilecek.

Ulusal Parklar Kanunu’na tabi alanlarda yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gereken bedeller müracaat kuralı aranmaksızın 3 ay müddetle ertelenecek. Bu müddetleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Bu alacaklar da ertelenen müddet ahir, ertelenen mühlet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve nema uygulanmadan öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, vilayet şahsi yönetimleri, bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin mülkiyetinde yahut tasarrufundaki taşınmazlara ait olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin yahut meblağların 19 Mart 2020’den itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, vilayet kişisel yönetimleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili olacak. Bu müddetler, bitiminden itibaren Muhit ve Şehircilik Bakanı yahut İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek.

Bu alacaklar, ertelenen müddet ahir, ertelenen müddet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek. Faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı periyoda ait olarak kira bedelleri öğrenim edilmeyecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme müddetleri, tüm çevre sigorta prim ödemeleri ile Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Alanlarına İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Hakkında Kanun’un 4. unsuru uyarınca Devlet Su İşleri Umum Müdüriyetine yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenler 3 ay ertelenecek. Bu mühletler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek. Bunlar ertelenen müddet ahir, ertelenen vade kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve nema uygulanmadan öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunamayan iş noktalarına ait su tüketimine bağlı alacakları, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenlerle hudutlu olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilecek. Bu vadeler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilecek. Bu alacaklar ertelenen müddet ahir, ertelenen vade kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden müsaade yahut ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve hukukî bireylere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle hudutlu olacak formda, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık mühletle hudutlu olmak üzere meclis kararıyla, gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen periyoda tekabül eden ruhsat, müsaade, hat kirası borçlarını nemasız olarak 3 ay erteleyebilecek. Etraf ve Şehircilik Bakanı, bu mühletleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ruhsat, müsaade, hat kirası borçları ertelenen müddet ahir, ertelenen mühlet kadar aylık eşit taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı ve getiri uygulanmadan öğrenim edilecek.

Faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık etraf paklık vergilerinin, faaliyetleri durdurulan yahut faaliyette bulunulamayan devirlere isabet eden kısmı alınmayacak.

Seyahat acentelerinden yıllık aidat alınmayacak

Maddeyle, Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun kapsamındaki kredi borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık periyoda ait öğrenim edilmesi gerekenlerle sonlu olmak üzere, müracaat kuralı aranmaksızın 3 ay mühletle ertelenecek. Bu müddetler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Laf konusu borçlar, ertelenen mühlet ahir, ertelenen vade kadar aylık taksitler halinde, rastgele bir gecikme artırımı, getiri yahut Yİ-ÜFE uygulanmadan öğrenim edilecek.

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu uyarınca tekrar yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ilişkin borç taksit ödemesi, nemasız olarak 2021’e ertelenecek. 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit meblağları da getirisiz olarak birer yıl ertelenecek.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na nazaran düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

Mühlet uzatımı, içtima erteleme ve uzaktan çalışma

Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde muteberlik müddeti dolacak lisansların muteberlik müddeti bir yıl uzatılacak.

Denizde Can ve Mal Muhafaza Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11 Mart-31 Temmuz 2020 aralığında müddeti dolan yahut dolacak denize elverişlilik dokümanlarının vadesi 1 Ağustos 2020’e kadar uzatılacak. Bu vadeyi, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak. Birebir kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020’e kadar ertelenecek. Bu vadeyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak.

Dernekler Kanunu ve Türk Uygar Kanunu’na nazaran dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek umumi konsey içtimaları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek. Bu mühlet, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilecek. Ertelenen umum heyet içtimaları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacak. Mevcut organların vazife, salahiyet ve sorumlulukları erteleme müddeti sonrasında yapılacak birinci umumi şuraya kadar devam edecek.

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki umumî konsey içtimaları 31 Temmuz 2020’ye kadar ertelenecek. Bu mühlet, ilgili bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen umumi konsey içtimaları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak. Mevcut organların vazife, salahiyet ve sorumlulukları erteleme vadesi sonrasında yapılacak birinci umumî şuraya kadar devam edecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu ile Ziraî Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki umumi konsey içtimaları 31 Temmuz 2020’e kadar ertelenecek. Bu vade, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen umum şura içtimaları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak. Mevcut organların vazife, salahiyet ve sorumlulukları erteleme vadesi sonrasında yapılacak birinci umum şuraya kadar devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Umum Heyeti, bir sonraki yıl Umumi Şurası ile birlikte yapılacak.

Mahalli Yönetimler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’a nazaran yapılması gereken seçimler 2020’de gerçekleştirilmeyecek. 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; Teknoloji Geliştirme Yerleri Kanunu kapsamında kesim hudutları içinde yürütülen faaliyetlerin ortam dışında da yürütülmesine 11 Mart 2020’den itibaren 4 ay vadeyle hudutlu olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından müsaade verilebilecek. Bu mühlet, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek. Müsaade verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecek.

Kamu Hizmetlileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu’nda nokta alan üye sayılarının tespiti, 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 31 Temmuz 2020’e kadar Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığına gönderilecek.

Sendikalar ve Toplu İş Mukavelesi Kanunu kapsamındaki salahiyet tespitlerinin verilmesi, toplu iş kontratlarının yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının tahlili ile grev ve lokavta ait vadeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay vadeyle uzatılacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık vadeyi bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kaynağın şahsi mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa yahut kat karşılığı inşaat yaptırılması ve hudutlu tıpkı hak tesisi süreçleri ile devletin karar ve tasarrufu altındaki konumların kiraya verilmesi ve kullanma müsaadesi verilmesi ihaleleri 31 Temmuz 2020’ye kadar hizmet bedeli karşılığında Etraf ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ilişkin teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecek. Bu müddet Muhit ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek.

İşletme dokümanı devredilebilecek

Kanunla, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işletme dokümanı bir işletmeye mahsus olmak üzere hukuksal insanlara verilecek. Bakanlıktan müsaade almak kaydıyla işletme evrakı acente unvanından bağımsız olarak farklı bir hükmî kişiliğe devredilebilecek ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte karar tabir edecek. Devredilen işletme dokümanında yan alan acente unvanı yahut iltibasa yol açacak unvan 10 yıl içinde hiçbir seyahat acentesine kullandırılmayacak. İşletme evrakını devreden hukuksal kişiliğe 3 yıl içinde tekrar işletme evrakı verilmeyecek.

Devlete ilişkin üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sıhhat pratik ve araştırma merkezi üniteleri ile rektörlüklerine bağlı sıhhat hizmeti sunan enstitülerin döner anamal işletmesi ünitelerinden, borç karşılama yüzdeleri Kaynak ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek nispetin altında kalanlara Kaynak ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde, Içtimaî Hizmetler Kanunu’nun ilgili kararları uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik kuralının üç ay müddetle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

Kısa çalışma pratiğinden yararlanabilmek için, iş alanında kısa çalışma uygulanan devirde yapılan müracaatlar, iyilik tespitleri hariç, müracaat tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte iş bağıdı bulunmakla birlikte patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan emekçiler ile 15 Mart 2020’den sonra iş kontratı feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara, rastgele bir içtimaî güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yapılamayacak vadeyi geçmemek üzere, bu vade içinde fiyatsız olurda bulundukları yahut işsiz kaldıkları vade kadar günlük 39,24 TL nakdi fiyat desteği verilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç rastgele bir kesinti yapılamayacak.

Bir numara fıkra kapsamında fiyatsız olura ayrılarak nakdi fiyat desteğinden yararlanan personelin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona, bu biçimde çalıştırılan her personel ve çalıştırıldığı her ay için başka munfasıl olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt taban fiyat meblağında çalışma ve iş kurumu bölge müdürlüklerince, idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi fiyat desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni neması ile birlikte patrondan öğrenim edilecek.

Nakdi fiyat desteğinden yararlananlardan umumi sıhhat sigortalısı yahut umumî sıhhat sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, umum sıhhat sigortalısı sayılacak ve umumî sıhhat sigortasına ait primler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Kovid-19 nedeniyle patronların yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma müracaatları için, iyilik tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, patronların beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. Patronun yanlışlı malumat ve evrak vermesi nedeniyle yapılan çokça ve tarafsız ödemeler, yasal neması ile birlikte patrondan öğrenim edilecek.

İş bağıdı 3 ay feshedilemeyecek

Patron, her türlü iş yahut hizmet akdini, ahlak ve yeterli niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay müddetle feshedemeyecek.

TBMM Umum Konseyinde kabul edilen Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Çevre Hayata Tesirlerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde anamal şirketlerinin 30 Eylül 2020’ye kadar dağıtabilecekleri 2019 yılı net periyot kar orantısı, verilen önergeyle, yüzde 25 mekanına “yüzde 25’ine kadarı” biçiminde değiştirildi.

Laf konusu önergeyle başkaca, anapara şirketlerine ait istisnalarla pratiğe dair yordam ve esasları belirleme salahiyeti Kaynak ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığına verildi.

Kanuna nazaran, Türk Ticaret Kanunu’na eklenen muvakkat unsurla kapital şirketlerinde, 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net devir karının sırf yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. 

Geçmiş yıl karları ve bağımsız yedek akçeler, dağıtıma mevzu edilemeyecek, umumi şuraca idare şurasına kar hakkı avansı dağıtımı salahiyeti verilemeyecek. Devlet, bölge hususî yönetimi, belediye, köy ile öbür kamu hukukî şahıslarının ve kapitalinin yüzde 50’sinden ziyadesi kamuya ilişkin fonların, direkt yahut dolaylı olarak varlığının çoğunluğuna sahip olduğu şirketler hakkında bu karar uygulanmayacak. Bu müddetleri kısaltmaya ya da uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Umumi şuraca 2019 yılı hesap devrine ait kar behresi dağıtımı kararı alınmış ama şimdi hak sahiplerine ödeme yapılmamışsa yahut kısmi ödemede bulunulmuş ise 2019 yılı net periyot karının yüzde 25’ini aşan kısma ait ödemeler de 30 Eylül 2020’ye kadar ertelenecek.

Emekçiyi külliyen yahut kısmen fiyatsız olura ayırabilecek

İş Kanunu’na eklenen muvakkat unsurla bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş yahut hizmet kontratı, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay müddetle ahlak ve uygun niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek.

Patron, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık vadeyi geçmemek üzere emekçiyi büsbütün yahut kısmen fiyatsız müsaadeye ayırabilecek. Bu kapsamda fiyatsız olura ayrılmak, personele haklı nedene dayanarak mukaveleyi fesih hakkı vermeyecek.

İş akdini fesheden patron yahut patron vekiline, kontratı feshedilen her personel için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt minimum fiyat fiyatında idari para cezası verilecek. 

Cumhurbaşkanı, laf konusu 3 aylık mühletleri 6 aya kadar uzatabilecek.

Mücbir sebeple oluşan gecikmelerde yaptırım uygulanmayacak

Kamu Mali Idaresi ve Denetim Kanunu’nda husus eklenerek sarsıntı, yangın, sel üzere doğal afetler, salgın hastalık, Kaynak ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin rastgele bir nedenle çalışmaması üzere mücbir hallerde data, haber ve dokümanların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, koruması ve ibrazına ait usuller, Kaynak ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, mücbir sebep hallerinde bilişim sistemleri üzerinden yürütülen süreçlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme neması, gecikme artırımı ve ceza üzere yaptırımlar uygulamayacak.

Düzenlemeyle, Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu’na muvakkat unsur eklenerek, 30 Eylül 2020’ye kadar el konulan lakin şimdi tasfiyelik hale gelmeyen, bulaşıcı salgın illetle uğraşla direkt ilgili tıbbi cihaz ve gereçler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, teneffüs cihazı, ağır bakım gereci, ilaç, aşı, birinci yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve materyallerin, el koyan yönetim yahut ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hakim yahut kovuşturma evresinde duruşmadan tahsisi talep edilebilecek. Bu mühlet Cumhurbaşkanınca 3 aya kadar uzatılabilecek.

Hakim yahut mahkemece tahsisi iyi bulunan eşyanın, soruşturma yahut kovuşturma ahir iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç kıymetinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan meblağ, tahsis yapılan kurumca eşya sahibine ödenecek. 

Düzenlemelere karşıt hareket edenlere 500 bin liraya kadar ceza

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ceza kararlarını belirleyen unsuru yine düzenlenecek.

Bu kapsamda, öbür kanunlara nazaran daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal yahut hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa istikrarını ve hür yarışması bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Öngörülen idari para cezalarını pratik salahiyeti Haksız Fiyat Kıymetlendirme Şurasına, öngörülen öteki idari para cezalarını pratik salahiyeti ise Ticaret Bakanlığa ilişkin olacak. Bakanlığa ilişkin olan idari para cezası tatbik salahiyeti taşra ünitelerine devredilebilecek.

Haksız Fiyat Kıymetlendirme Şurası oluşturulacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a, “Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Kıymetlendirme Kurulu” başlıklı unsur eklenecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal yahut hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa istikrarını ve bağımsız yarışması bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk pratiklerine yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde kontrol ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü önlemi almak emeliyle Haksız Fiyat Kıymetlendirme Heyeti oluşturulacak.

Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Umumi Yöneticisi tarafından yürütülen Konsey, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Umumî Yöneticisi, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Umumî Yöneticisi, Adalet Bakanlığı, Kaynak ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Umum Yönetici, ilgili İç Ticaret Umum Yönetici Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer üye, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende kesimini temsilen birer üye olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

Şura, muhtaçlık halinde liderin daveti üzerine, lider dahil en az 7 üye ile toplanacak ve içtimaya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınacak. Oyların eşit olması halinde yöneticinin oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek. Heyetin kararları Ticaret Bakanlığınca uygulanacak.

Şuranın, sekretarya hizmetleri İç Ticaret Umum Müdüriyeti tarafından mahalline getirilecek.

Türkiye Varlık Fonuna yönelik değişiklikler

Türkiye Varlık Fonu Idaresi Anonim Şirketinin Kurulması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle şirket yahut şirket tarafından kurulacak öbür şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve fon bünyesinde kurulacak alt fonlarının teftiş raporlarının Cumhurbaşkanına sunum tarihi, haziran ayından ağustosa alınacak.

Türkiye Varlık Fonunun, şirketin, alt fonların ve şirketin kurduğu şirketlerin, başka şirketler üzerinde üçüncü bireylerle birlikte yahut tek başlarına denetimini sağlayacak süreçlerinde, süreçlerin tarafları, onların direkt ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı iştirakleri ile denetim sağlanan şirketlere de bu süreçlerle sonlu olmak üzere, Kapital Piyasası Kanunu’nun “Ortaklıkların değerli nitelikteki işlemleri” ve “Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı” başlıklı unsur kararları ile bu kapsamda yürürlüğe konulan ikincil mevzuat uygulanmayacak.

Türkiye Varlık Fonu, şirket ile alt fonlar ve şirketin kurduğu gayrı şirketler, tek başlarına yahut üçüncü şahıslarla birlikte doğrudan/dolaylı olarak bunlar lehine üzerinde hakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ait süreçlerle hudutlu olmak üzere bu süreçlerin taraflarına, onların direkt, dolaylı ortaklarına, iştirakleri ve bağlı iştiraklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun “Hakimiyetin hukuka muhalif kullanılması” başlıklı unsuru uygulanmayacak.

AA

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.